Konsernin perustiedot

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on tilikauden päättyessä kaksi tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palvelu-asunnot Oy. Lahden Talot -konsernin visiona on olla Lahden seudulla ensisijainen valinta vuokra-asumisen tarpeisiin kaikissa elämäntilanteissa.

Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, ja se omistaa pääosan konsernin ARA-asuntokannasta sisältäen myös konsernin opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja.

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmenesneljäs.

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 141 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 686 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa ja Lahden Talot 549 asuntoa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoman muodostaa 206 keskenään nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet.

Johto ja tilintarkastajat

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki.

Toimitusjohtajana on toiminut KM HHJ Jukka Anttonen. Tilintarkastajana on toiminut TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 13 kertaa. Varsinainen yhtiökokous on pidetty 15.3.2022.

Johdon ja henkilökunnan palkat ja palkitseminen

Toimitusjohtajan tulospalkkioiden maksamisen edellytys on, että hallituksen määrittämät tulospalkkioiden yleiset edellytykset täyttyvät. Tämän lisäksi hallitus määrittää vuosittain toimitusjohtajan tavoitteet. Näitä ovat strategiasta johdetut tavoitteet, budjettitavoitteet ja hallituksen antamat muut tavoitteet. Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta helmikuussa. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä.

Koko henkilökunta on ollut tilikausikohtaisen kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä, jonka mittarit perustuvat yhtiön strategian mukaisiin päätavoitteisiin, joita ovat yhtiön asuntojen vuokrausaste, CO2-päästöjen määrä, asiakastyytyväisyys sekä konsernin taloudellinen tulos. Tulospalkkiojärjestelmän voimassaolosta ja mittareista päättää toimitusjohtaja kerran vuodessa hallituksen periaatelinjauksen mukaisesti. Henkilökunnan tulospalkkioiden maksimimäärä on enintään henkilökunnan kuukauden keskipalkan suuruinen. Johtoryhmän osalta maksimäärä on enintään puolentoista kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Hallituksen jäsenten palkkiot olivat tilikaudella yhteensä 30 245,00 euroa.

Toimitusjohtajan palkka luontoisetuineen oli 145 430,40 euroa. Toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkiota. Toimitusjohtajalla on lounas-, puhelin- ja autoetu. Luontoisetujen arvo oli 13 948,50 euroa. Yhtiö ei ole ottanut lisäeläkkeitä johdolle eikä johtoryhmälle.

Henkilökunnan palkat luontoisetuineen olivat yhteensä 1 982 073,18 euroa. Summaan sisältyy tulospalkkiota 113 096,05 euroa. Henkilökunnalla on lounasetu ja osalla puhelinetu.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Konsernin talous kehittyi suunnitellusti tilikauden aikana. Tilikauden liikevaihto oli 57,2 miljoonaa euroa (56,1 Me v. 2021) ja se kasvoi 1,9 prosenttia. Liikevoitto oli noin 14,6 miljoonaa euroa (14,5 Me v. 2021) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 13,0 miljoonaa euroa (12,2 Me v. 2021). Tulokset olivat sekä konsernin että yksittäisten konserniyhtiöiden osalta budjetoidun mukaiset. Lahden Talot-konsernin vakaa talouskehitys on mahdollistanut suunniteltujen investointien ja kehitystoimenpiteiden täysimääräisen läpiviennin tilikauden aikana.

Kokonaisuudessaan sekä emoyhtiön että konsernin tulos ja taloudellinen asema olivat tilikauden päättyessä hyvät.

Tilikauden merkittävinä tapahtumina voidaan todeta yhtiön strategiaan perustuva toiminnan uudistaminen, jonka keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen. Yhtiö jatkoi vahvaa asukaslähtöistä kiinteistökantansa kehittämistä rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa kantaa sekä realisoimalla poistettavaa kantaa. Lahden Asunnot Oy:n ensimmäinen puukerrostalokohde valmistui syksyllä 2022.

Vuonna 2021 käynnistynyt yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke eteni täy-sipainoisesti tilikauden aikana. Käyttöönoton aikataulu on Q2/2023. Tavoitteena on avointen rajapintojen it-infrastruktuuri, joka mahdollistaa tiedonhallinnan toiminnallisen integraation ja tarvittavien muiden sovellusten yhteensopivan käytön. Investoinnin kokonaisarvo on n. 3 M€ ja se ajoittuu vuosille 2021–2023. Muita it-kehityshankkeita tilikauden aikana ovat olleet syksyllä 2021 hankittujen Solaforce-henkilöstöhallinnon järjestelmän ja Netvisor-taloushallinnon järjestelmän käyttöönottojen viimeistelyt, asukkaille tarkoitettu sähköinen asukaskanavan jatkokehitys, yhtiön verkkosivujen uudistamisen käynnistäminen sekä OC-asiakashallintajärjestelmähankkeen kilpailutus.

Lahden Talot Oy jatkoi yhdessä Lahden kaupungin kanssa asumisneuvontapalvelujen tuottamista Lahdessa. Neuvontapalvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Kummankin tuottajatahon kustannusosuus palvelujen kustannuksista on 50 prosenttia. Lahden Talot Oy oli keskeisesti perustamassa opiskelija-asumisfoorumia Lahteen. Foorumin työskentelyyn osallistuvat Lahden Talojen lisäksi LUT-yliopisto, opiskelijajärjestöt sekä Lahden kaupunki. Foorumi käsittelee opiskelija-asumiseen liittyviä kysymyksiä ja tekee ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Foorumin ensimmäinen kokous pidettiin joulukuussa 2022.

Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiöllä ei ole raportoitavaa olennaisista tapahtumista.

Lahden kaupungin omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen

Lahti-konsernin tavoitteiden mukaisesti Lahden Talot -konserni on jatkanut vuonna 2022 tervettä sekä pitkäjänteistä ja ennustettavaa taloudenpitoa ja kannattavuutta. Omistajan asettamien strategisten ja finanssitavoitteiden mukaisesti yhtiön taloudellinen tulos on budjetoidun mukainen, osin sen ylittävä. Markkinoinnin kärkinä ovat olleet asumisen turvallisuus, järkevän hintaisuus ja laatu. Valinnat ovat olleet oikeita, josta osoituksena on yhtiön käyttöasteen hyvä kehitys tilikauden aikana.

Lahden Talot -konserni maksoi osinkoa omistajalle tämän asettaman tavoitteen mukaisesti 500 000 euroa tilikaudelta 2021. Lahden Talot -konsernin suorat ja epäsuorat tuloutukset (konserniyhtiöiden kautta) Lahden kaupunkikonsernille vuonna 2022 olivat yhteensä 14 836 500 euroa (energiamaksut, vesi- ja jätevesimaksut, jätemaksut, kiinteistöverot, korot, tontinvuokrat ja osinko).

Lahden kaupunginvaltuusto on keväällä 2022 linjannut konserniyhtiöiden rahoituspolitiikan ja Lahden Talot -konserni vastaa linjauksen mukaisesti rahoituksestaan itsenäisesti.

Lahden Talot -konserni on hankinnoillaan tukenut alueen yritysten innovaatioita sekä edistänyt niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä. Yhtiön hankinnat ovat kohdentuneet vuonna 2022 alueen yrityksiin merkittävässä määrin. Esimerkkeinä paikallisen yhteistyön toimialoista voidaan mainita kiinteistöhuolto, rakentaminen, it-palvelut, rahoituspalvelut, ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä suunnittelu- ja arkkitehtipalvelut. Lahden Talot -konsernin palveluntuottajat työllistivät vuonna 2022 Lahden Talojen tehtävissä 330 henkilöä.

Lahden Talot -konserni työllisti vuonna 2022 harjoittelijoita sekä kausi-/kesätyöntekijöitä yhteensä 13. Määrä on 85 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Harjoittelijoiden ja kausityöntekijöiden osuus oli 35 prosenttia suhteutettuna yhtiön vakituisen henkilöstön kokonaismäärään.

Lahden Talot jatkoi aktiivista yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuk-sen kanssa rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseksi. Lahden Talot on jatkanut tiivistä yhteistyötä LUT-LAB-konsernin kanssa opiskelija-asumispalvelujen tuottajana. Merkittävänä onnistumisena voidaan mainita Lahden Svinhufvudinkatu 11 opiskelija-asumiseen suunnatun uustuotantokohteen ennätysnopea asuttaminen.

Lahden kaupungin eräänä tavoitteena on rakennetun kaupunkiympäristön monimuotoisuus ja ilmeikkyys. Lahden Talot on osaltaan tukenut tätä tavoitetta muun muassa Svinhufvudin-kadun ja Jaksonkadun taidehankkeilla.

Lahden Asunnot Oy järjesti kesällä 2022 Svinhufvudinkadulla ns. Nelon korttelissa taidekilpailun, jonka tarkoituksena oli etsiä kolmen 5-kerroksisen puukerrostalon ja niitä palvelevien talousrakennusten yhteyteen uniikki taideteosten sarja, jonka toivottiin muodostavan toisiinsa sopivan kokonaisuuden. Kilpailuohjelmassa korostettiin tulevan teoksen taiteellista ja elämyksellistä laatua sekä yleistä sopivuutta puukerrostalokortteliin ja sen ympäristöön. Avoimessa ja anonyymina arvioidussa taidekilpailussa teosehdotusten aihe ja toteutustapa oli vapaa. Kilpailuun saapui 30 teosehdotusta, jotka erosivat keskenään tyyliltään ja toteutustavaltaan. Palkintolautakunta valitsi kilpailun voittajaksi ja toteutusvaiheeseen taiteilija ja arkkitehti Jaakko Heikkilän teosehdotuksen “Kivenpuoleinen”. Teoksen luonnonkivistä ja metallista valmistetut elementit luovat elävän kokonaisuuden riitelemättä rakennuksen puujulkisivun kanssa. Se on saanut inspiraation luonnosta ja sen jäsentelemättömyydestä. Teoskokonaisuuden katsotaan luovan toivottua jatkuvuutta läpi Nelon korttelin sen levittäytyessä rakennusten julkisivuihin.

Jaksonkadun rakennusten julkisivuissa toteutettiin näyttävää ympäristötaidetta kunnianosoituksena radanvarren pitkälle historialle. Kortteli on nimetty ”Ratavarren Tarinaksi”. Rakennuksien seinissä vanha puinen Lahden Rautatieasema-rakennus piirtyy luonnollisessa koossaan upeina graafisina kuvioina osaksi urbaanin Matkakeskuksen kaupunkikuvaa. Taideteoksen nimi on ”Ratavarren Aarre” ja sen on suunnitellut taitelija Tatu Tuominen. Taidekoordinaattorina toimi Upeart. Julkisivuissa käytetiin sekä tiilipintaa että graafista betonia.

Konsernin keskeiset tunnusluvut
Tunnusluku2022202120202019
Liikevaihto (meur)57,256,154,656,1
Liikevoitto (meur)14,614,516,515,9
Liikevoitto -%25,525,830,228,3
Käyttökate -%41,741,046,040,6
Oman pääoman tuotto %8.79,012,012,7
Omavaraisuusaste %30,329,427,225,7
Vuokraamiset liikevaihdosta %1,51,51,51,3
Taloudellinen käyttöaste -% (konserni)97,396,396,697,2
Asukasvaihtuvuus %19,920,421,023,7
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1)37,837,235,636,1
Vakituinen henkilöstö32323334
Henkilöstöluvut tilikaudella (meur)2,72,52,32,5
1) luvussa mukana koko henkilökunta mukaan lukien vakituiset ja määräaikaiset

Kiinteistöjen rakennuttaminen, perusparantaminen ja kiinteistökaupat

Lahden Talot -konserni jatkoi päättyneellä tilikaudella uudisrakentamisessa energiateho-kasta ja hyvään laatutasoon tähtäävää rakentamista. Kaikki uudet hankkeet on suunniteltu ja toteutettu energialuokka A:ssa, joiden energiankulutus on alle 75 kWhE/asm2/vuosi. Oman sähköntuotannon määrää aurinkovoimaloilla on kasvatettu uustuotannon yhteydessä.

Lahden Asunnot Oy:n huhtikuussa 2021 käynnistynyt uustuotantokohde osoitteessa Jakson-katu 3 ja 5 valmistui aikataulun mukaisesti marraskuussa 2022. Keski-Lahden (1.) kaupunginosan kortteli 166 Jaksonkatu, tonteille 3. ja 4. sijoittuvien Lahden Asunnot Oy:n kerrostalojen asuntojen pinta-ala on yhteensä 4 908 m2 ja huoneistomäärä 108. Keskipinta-ala asunnoissa on 45,4 m2. Kohteen urakoitsija oli Varte Lahti Oy, joka teki yhteisurakkana myös korttelin pysäköintilaitoksen. TA-Asumisoikeus Oy toteutti kortteliin samaan aikaan kaksi asumisoikeuskerrostaloa.

Lahden Asunnot Oy:n kesäkuussa 2021 käynnistynyt uudistuotantohanke osoitteessa Svin-hufvudinkatu 11 valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuussa 2022. Kyseessä on ollut yhtiön ensimmäinen puukerrostalokohde ja se suunnattiin opiskelijoiden asumiskäyttöön. Kohde sijaitsee Kartanon (2.) kaupunginosan korttelissa 222 tontilla 20. Huoneistomäärä on 55. Kohteen urakoitsija oli JVR-Rakenne Oy.

Lahden Asunnot Oy:n perusparannuskohde osoitteessa Metsolankatu 4 valmistui suunnitelman mukaisesti joulukuussa 2022. Kohteessa on 36 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 47,96 asm2. Asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala on 1 726,5 m2. Hanke on jatkoa vuoden 2021 Metsolankatu 2:n perusparannukselle ja on käsittänyt yhden vuonna 1991 valmistuneen kerrostalon perusparantamisen. Korjaustoimenpiteinä ovat olleet muun muassa vesikaton uusiminen, julkisivujen maalaukset ja korjaukset, ulko-ovien vaihto, lämpö- ja vesijohtojen uusiminen, IV-järjestelmän uusiminen, talotekniikan muu parantaminen sekä sisäpuolen täydellinen peruskorjaus sisältäen kylpyhuoneiden, keittiökalusteiden ja kaapistojen uusimisen. Lisäksi pihan joitakin toimintoja on parannettu sekä talon yläpohjien lämmöneristystä lisätty. Kohteen urakoitsija oli RSP-Lahti Oy.

Lahden Asunnot Oy myi 31.3.2022 tehdyllä kaupalla kiinteistön Lahden Ahtialasta osoitteesta Vilanderinkatu 1, 6, Isotarhankatu 1. Ostaja oli Sijoitusasunnot.com Group Oyj / As Oy Lahden Noel. Rivitalokohde on valmistunut vuosina 1989–1990 ja siinä on 46 asuntoa. Lahden Asunnot Oy myi 31.3.2022 tehdyllä kaupalla kiinteistön Lahden Kärpäsestä osoitteesta Katsastajankatu 17. Ostajina olivat Innovest Asunnot Oy ja Nordic Business Investments Oy. Kerros-talo on valmistunut vuonna 1982 ja siinä on 31 asuntoa.

Lahden Talot -konsernin rakennuskanta oli 31.12.2022 kokonaisuudessaan 362 rakennusta, 131 kustannuspaikkaa ja 7 141 asuntoa.

Konsernin toteutuneet kulutustiedot
Vuosi20222021202020192018
Lämmitys, normeerattu , kWh/rm³40,941,542,543,943,0
Vesi, l/asukas/vrk134,3139,9130,1132,6135,0
Sähkö, kWh/rm³7,37,77,47,98,1
CO2-luku, normeerattu, kg/rm³/vuosi1,22,03,34,98,3
CO2-luku, normeerattu, kg/asukas/vuosi2133465818551 420
Palveluasuntojen kulutus ei sisälly lukuihin.

Ympäristöasiat, vastuullisuustyö, kiinteistöjen ylläpito ja asukastoiminta

Vuoden 2022 aikana kokonaishiilidioksidipäästöt pienenivät edelleen merkittävästi, noin 1274 tonnia eli 38 prosenttia vuoden aikana.

Lahden Talot siirtyi 1.4.2021 käyttämään lämmityksessä päästötöntä eli vihreää lämpöä. Kiinteistökannan uudistuminen, energianhallintajärjestelmien hyödyntäminen sekä asukkaiden aktivointikampanjat jatkuivat, jotka osaltaan vaikuttivat myös päästöjen pienemiseen. Lämmityksessä hyvä kehitys johtui talotekniikkaan tehdyistä aikaohjaus- ja säätömuutoksista sekä ohjelmointitöistä. Veden kulutus kääntyi laskuun, jossa merkittävä tekijä on ollut pandemiasta johtuvien rajoitusten poistuminen alkuvuodesta ja siten etätyön väheneminen.

Sekajätteen vertailuluvun positiivinen kehitys jatkui edelleen. Vuoden 2021 lopun tulos 15,8 litraa per henkilö per viikko laski vuoden 2022 aikana tasolle 15,5. Vertailuluku on pienentynyt vuonna 2014 aloitetun mittaamisen jälkeen noin 48 prosenttia.

Asukkaiden kulutustottumusten muutokseen ja siten hiilijalanjäljen pienentämiseen kannustava neljäs MiniMoi! -kilpailu päättyi 31.5.2022. Kilpailussa huomioidaan lämmityksen, sähkön ja lämpimän käyttöveden sekä jätehuollon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tällä kaudella kilpailun voitti Katsastajankatu 22, missä päästöt vähenivät noin 28 prosenttia. Tulos saavutettiin sähkön kulutuksessa syntyneillä päästövähennyksillä.

Edistämme edelleen osaltamme kestävämpää yhteiskuntaa, jossa yhtiöllä on aktiivinen rooli niin organisaationa, työnantajana kuin yhteistyökumppanina. Lahden Taloilla on ympäristötyöryhmä, joka kokoaa yhteen tietoja yhtiön sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksia ja on valmistellut ensimmäisen vastuullisuusraportin vuodelta 2022. Vastuullisuuden ja koko liiketoiminnan perustana on arvot: asukastyytyväisyys, vastuullisuus, työhyvinvointi ja tuloksellisuus.

Kiinteistöjen kiinteistöhuollon ja -siivouksen laadun seurantaa ja palveluiden laadun sopimuksen mukaisuutta ja asukastyytyväisyyttä on seurattu ja pisteytetty jo yhdentoista vuoden ajan. Kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluja tuottavien palveluntuottajien saamat pisteet ja sijoitukset julkaistiin ja parhaat pisteet saaneet työntekijät palkittiin huhtikuun lopussa.

Budjettitori ja asukastoimikuntien koulutuspäivät järjestettiin uuden käytännön mukaisesti hybriditapahtumina eli osallistuminen onnistui myös verkon välityksellä. Asukastoimikuntien koulutuspäivän ohjelmassa olivat muun muassa asumisen tulevaisuuden näkymät, yhteishallintolain tulevat muutossuunnitelmat, MiniMoi! -kilpailun tulokset ja jätehuollon tulevat muutokset. Lisäksi tapahtumassa esitelmät pitivät Lahden kaupungin kestävän kehityksen ohjaaja luonnon monimuotoisuuteen ja Lahden Talojen ympäristöpäällikkö vastuullisuusraportointiin liittyen. Budjettitoritapahtumaan osallistui mukaan lukien yhtiön henkilökunta yhteensä 41 henkilöä.

Asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävää koulutusta jatkettiin edellisen vuoden tapaan, kohdistuen nyt yhtiön henkilöstöön. Koulutus jatkuu tilikaudella 2023.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuotta 2022 leimasivat merkittävästi helmikuussa syttynyt Ukrainan sota, korkojen voimakas nousu, kustannus- ja inflaatiokehitys, energiakysymykset sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuus.

Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla esitettyjen eri suhdanne-ennusteiden mukaan talouden indikaattorit puoltavat laajalti talouden olevan hidastumassa vuonna 2023, mutta synkimmät skenaariot ovat osin hellittäneet. Euroalueella pelot energiakriisin kärjistymisestä ovat vähentyneet, mutta eivät väistyneet. Indikaattorien perusteella euroalueen talous olisi alkanut taantua lievästi vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana, mutta esimerkiksi työmarkkinat ovat edelleen vahvat. Euroalueen inflaatio hidastui joulukuussa ja inflaatiohuippu on todennäköisesti ohitettu. Pohjainflaation huippu on kuitenkin vielä näkemättä ja inflaatio pysyy pitkään korkeana. Suomen talouden kasvu alkoi hyytyä loppuvuonna 2022. Ennusteiden mukaan talouden kasvu olisi enemmänkin hiipumassa vähitellen kuin jarrutta-massa nopeasti. Tilastokeskuksen 13.1.2023 julkaisun mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos Suomessa oli joulukuussa 2022 9,1 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli myös 9,1 prosenttia. Vuoden 2022 keskimääräinen inflaatio oli 7,1 prosenttia. Suomen inflaation ennustetaan hidastuvan alkuvuonna, mutta pohjainflaatio pysyy korkealla tasolla.

Lahden Talot -konsernin kehityksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2023 suunnitelman mukaisena ja ennakoitavana. Kilpailutilanne Lahden vuokra-asuntomarkkinassa jatkuu kireänä. Lahden Talot vastaa kilpailuun strategiansa mukaisella toiminnalla ja sen kehittämisellä. Lahden Talojen kilpailukykyyn olennaisesti vaikuttavia asioita ovat muun muassa hintojen nousun jatkuminen sekä inflaatiokehitys, jotka heijastuvat muun muassa rakentamisen hintaan, kuluttajien luottamukseen sekä tulevien vuokrien tasoon. Samoin korkotason nousun jatkuminen toisi viiveellä vuokrankorotuspaineita muun muassa kohoavien lainanhoitokulujen kautta.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista

Lahden Talot -konsernilla on kirjallinen riskienhallintapolitiikka, jonka Lahden Talot Oy:n hallitus on hyväksynyt käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2015. Riskienhallintapolitiikassa on määritelty konsernissa sovellettavat riskienhallinnan periaatteet, käytännöt ja vastuualueet. Riskienhallintapolitiikkaa on päivitetty tarpeen vaatiessa. Riskienhallintaan liittyen hallitus on hyväksynyt erikseen yhtiön valmiussuunnitelman kokouksessaan 21.6.2022.

Konsernin riskienhallintapolitiikan viimeisin päivitys tehtiin vuosikellon mukaisesti marraskuussa 2022. Päivitetyn riskimatriisin perusteella toiminnan kannalta keskeisiä tunnistettuja riskitekijöitä ovat kiinteistöjen kunnon heikkeneminen ja vanheneminen, tarkoituksellinen palvelunestohyökkäys, huoneisto- ja rakennuspalot, kilpailijoiden toiminta, tarjottavat palvelut eivät vastaa kysyntää sekä kehitystoiminnan resurssien riittävyys. Muita tunnistettuja riskejä ovat muun muassa nopeat ja epäedulliset talouden muutokset, kehitysprojektien hallinta, markkinahäiriöt sekä ohjelmistojen ja tiedostojen saastuminen.

Lahden Talot Oy:llä on hallituksen vahvistama taloudellisten riskien hallintapolitiikka. Sen mukaisesti konsernin rahoitusta, sen korkoriskejä sekä vuosimaksulainoihin ja indeksisidonnaisiin lainoihin liittyviä muita riskejä seurataan säännöllisesti. Talousriskienhallinnan apuna käytetään ulkopuolista neuvonantajaa, joka seuraa aktiivisesti lainasalkun riskiä ja antaa markkinainformaation pohjalta suosituksia riskienhallinnan toimenpiteiksi. Konserniyhtiöiden lainasalkkujen suojausasteet vaihtelivat marraskuussa 2022 välillä 73–99 prosenttia. Onnistuneella korkoriskien hallinnalla Lahden Talot -konserni on pystynyt pienentämään korkokulujensa nousua.

Lahden Talot -konsernin taloudellinen kokonaiskäyttöaste oli tilikaudella keskimäärin 97,3 prosenttia (96,3 % v. 2021). Konsernin käyttöaste kehittyi positiivisesti tilikauden aikana eikä riskinäkökulmasta merkittävää vajaakäyttöä ole ollut. Käyttöasteen arvioidaan kehittyvän vuonna 2023 budjetoidun mukaisena.

Lahden Talot -konsernin rakennuskannasta suoritettiin ja laskettiin vuonna 2021 laaja korjausvelka- ja korjaustarveselvitys. Selvitys tuotti olennaista tietoa rakennuskannan pitkäjänteisen hallinnan sekä korjaustoiminnan pohjaksi. Konsernin päivitetty kiinteistöjen korjausvelka oli vuoden 2022 lopussa 66 miljoonaa euroa ja vuotuinen korjaustarve 15 miljoonaa euroa.

Konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan yhtiön oman henkilökunnan jatkuvan tarkkai-lun lisäksi laatimalla erillisiä kuntoarvioita korjaustoiminnan suunnittelun sekä korjausten kohdentamisen perustaksi. Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella laaditaan korjausten PTS-suunnitelmat, joiden edellyttämät toimet sisällytetään vuosittain korjaustoiminnan vuosibudjetteihin. Huoneistojen määräaikaistarkastuksilla ja kiinteistönhoidon laadun valvonnalla tuetaan korjaussuunnittelua ja hankitaan tietoa kiinteistöjen kehityskohteista. Konsernin rakennuttamisessa riskejä hallitaan hyvän rakennustavan mukaisella suunnittelun ohjauksella ja omalla sekä kattavalla kohteiden rakentamisenaikaisella valvonnalla. Konsernilla on turvaavat vakuutukset, joilla varaudutaan omaisuus-, keskeytys-, vahinkoriskeihin.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 835 242,20 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa.