Lahden Talot

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7 000 asuntoa, joista löytyy viihtyisiä vaihtoehtoja niin kaupungin sykettä rakastaville kuin rauhallisten alueiden ystävillekin. Vastuullinen toiminta on meille sydämen asia. Teemme jatkuvaa ja aktiivista työtä energiatehokkaan asumisen eteen yhdessä asukkaidemme kanssa.


Toimitusjohtajan katsaus

Saimme tehtyä kaikki suunnitellut investoinnit ja kehitystoimenpiteemme vuoden 2022 aikana suurista ennakoimattomista haasteista huolimatta. Vuoteemme sisältyi muun muassa uudiskohteita ja ympäristövastuullisempaa rakentamista, perusparannuksia sekä asukaskokemuksen ja turvallisen asumisen kehittämistä. Lue lisää

Avainlukumme 2022

Tilikauden tulokset olivat sekä konsernimme että yksittäisten konserniyhtiöidemme osalta budjetoidun mukaiset, osin sen ylittävä.

57,2 M€
Liikevaihto

14,6 M€
Liikevoitto

13,0 M€
Tulos

Liikevaihdon muutos +1,9 %

Taseen loppusumma 420 M€

Suorat ja epäsuorat tuloutukset Lahden kaupunkikonsernille 14,8 M€

7 141
kotia

36
lahdentalolaista

366
oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Vuonna 2022 valmistui 163 uutta kotia ja 36 kotia perusparennettiin.


Panostamme asukkaidemme turvallisuuteen

Hyvä varustautuminen ja ennakointi pitävät Lahden Talojen kodit turvallisina myös poikkeusolosuhteissa. Lue lisää

Vastuullista ja ilmeikästä asumista uudiskohteissamme

Lahden Talojen Svinhufvudinkadun uudiskohde on Lahden ensimmäinen puukerrostalo. Puukerrostalokorttelin julkisivuja koristava veistostaideteos ja Lahden Talojen Jaksonkadun uusikohteen ympäristötaide kehittävät myös Lahden kaupunkikuvaa. Lue lisää

Olemme alueen tunnetuin asuntojen tarjoaja

Tunnettuustutkimuksen vastausten perusteella Lahden Talot on paitsi alueen tunnetuin, myös luotettavin ja turvallisin asuntojen tarjoaja. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty myös yhtiön strategiatyössä ja brändin kehitystyössä. Lue lisää

LAHDEN TALOJEN ARVOT

ASUKASTYYTYVÄISYYS
VASTUULLISUUS
TYÖHYVINVOINTI
TULOKSELLISUUS


Työstimme strategiaa yhdessä henkilöstömme kanssa

Lahden Taloilla panostetaan henkilöstön hyvinvointiin – työhyvinvointia kartoitetaan aktiivisesti kyselyillä ja viime vuonna henkilöstö pääsi myös mukaan kehittämään yhtiön strategiaa. Lue lisää

Raportoimme laajasti vastuullisuustoimistamme

Lahden Talojen ensimmäisessä vastuullisuusraportissa raportoidaan yhtiön vaikutuksia sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteisesti töitä vastuullisuuden eteen ja se on myös yksi yhtiön toimintaa ohjaavista arvoista. Lue lisää

Paransimme asumismukavuutta Metsolankadulla

Paransimme asumismukavuutta Metsolankadulla. Lahden Talojen Metsolankatu 4 kohteeseen toteutettu perusparannus päivitti asunnot nykypäivään Lue lisää

Kehitämme aktiivisesti opiskelija-asumista

Opiskelijoiden toiveet kodeille ovat samat kuin muillakin asunnonhakijoilla – laadukkaat, järkevänhintaiset kodit keskeisellä sijainnilla houkuttelevat myös opiskelijoita. Viime vuonna ensimmäistä kertaa kokoontunut opiskelija-asumisfoorumi kokoaa yhteen eri toimijoita kehittämään opiskelija-asumista ja vahvistamaan Lahden vetovoimaisuutta opiskelukaupunkina. Lue lisää

Asukasdemokratia on meille tärkeää

Lahden Taloille asukasdemokratia on tärkeää ja sitä toteutettiin viime vuonna monella tavalla. Lue lisää

Lahden Talot Oy:n johtoryhmä

Vasemmalta: Petri Juvonen (talousjohtaja), Harry Koskela (kiinteistöjohtaja), Mari Barker (johdon assistentti), Jukka Anttonen (toimitusjohtaja), Piia Jokiaho (markkinointipäällikkö), Matti Koskinen (isännöintipäällikkö)

Lahden Talot Oy:n hallitus

Vasemmalta: Minttu Murtomäki, Hanna Koskela, Hannu Rahkonen, Harri Rummukainen, Saija Granlund, Pasi Karjalainen (puheenjohtaja) ja Rami Lehto (varapuheenjohtaja). Kuvassa on mukana myös Lahden Asunnot Oy:n hallituksen jäseniä; opiskelijoiden edustaja Edvard Perttilä (1. vasemmalta) sekä asukkaiden edustaja Maija-Liisa Smidt (4. vasemmalta).


1.1.2022–31.12.2022

Konsernituloslaskelma

31.12.2022

Konsernitase

Liikevaihto

1.1.2022-31.12.2022 1.1.2021-31.12.2021
Vuokrat 56 225 358,47 55 272 111,03
Käyttökorvaukset 749 110,55 675 115,31
Jälkiperintätuotot 198 339,11 154 043,23
Liikevaihto yhteensä 57 172 808,13 56 101 269,57
Muut kiinteistön tuotot 1 384 359,31 809 481,13
Henkilöstökulut -2 656 220,70 -2 545 750,21
Poistot ja arvonalentumiset -9 301 510,36 -8 528 507,12
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto -2 068 128,73 -1 903 423,04
Käyttö ja huolto -2 522 894,75 -2 415 664,39
Ulkoalueiden hoito -365 858,11 -168 586,99
Siivous -936 927,56 -849 003,14
Lämmitys -5 438 564,27 -5 289 897,12
Vesi ja jätevesi -2 258 722,45 -2 191 896,37
Sähkö ja kaasu -1 490 245,11 -1 507 138,77
Jätehuolto -1 205 322,64 -1 149 913,11
Vahinkovakuutukset -210 890,28 -197 879,11
Vuokrat -1 760 530,89 -1 664 146,48
Kiinteistövero -1 996 430,68 -1 858 902,17
Korjaukset -10 206 350,60 -10 777 494,34
Muut hoitokulut -1 183 210,93 -857 533,31
Luottotappiot -170 595,97 -229 775,19
Muut kiiinteistön kulut -233 738,97 -305 515,95
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -32 048 411,94 -31 366 769,48
Liikevoitto (-tappio) 14 551 024,44 14 469 723,89
Rahoitustuotot ja -kulut -1 578 612,49 -2 308 166,10
Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja 12 972 411,95 12 161 557,79
Tuloverot -473 053,59 -189 048,93
Laskennallisten verojen muutos -2 309 171,95 -2 071 939,38
Tilikauden voitto (- tappio) 10 190 186,41 9 900 569,48

VASTAAVAA

31.12.2022 31.12.2021
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3 942 765,20 3 739 685,67
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 15 775 433,67 15 269 266,37
Rakennukset ja rakennelmat 354 103 780,14 336 914 735,81
Koneet ja kalusto 531 151,48 750 786,14
Enn.maksut ja keskener. hankinnat 3 214 748,11 16 601 478,75
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 4 628,55
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 373 625 113,40 369 540 895,62
Sijoitukset 2 730 799,45 2 730 799,45
Pysyvät vastaavat yhteensä 380 298 678,05 376 011 380,74
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 37 314 670,26 21 875 402,22
Rahat ja pankkisaamiset 2 096 408,27 2 387 775,04
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 39 411 078,53 24 263 177,26
VASTAAVAA YHTEENSÄ 419 709 756,58 400 274 558,00

VASTATTAVAA

31.12.2022 31.12.2021
Oma pääoma
Osakepääoma 17 887 050,00 17 887 050,00
Muut rahastot 5 480 947,86 5 480 947,86
Edellisten tilikausien voitto/-tappio 93 275 535,12 83 874 965,64
Tilikauden voitto/-tappio 10 190 186,41 9 900 569,48
Oma pääoma yhteensä 126 833 719,39 117 143 532,98
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 242 782 788,93 234 553 335,93
Laskennallinen verovelka 25 054 157,41 22 744 985,46
Lyhytaikainen vieras pääoma 0,00 0,00
Lainat rahoituslaitoksilta 841 452,93 462 430,91
Muut velat 16 011 008,59 16 133 205,24
Saadut ennakot 1 592 972,13 1 677 620,26
Ostovelat 5 125 370,28 5 789 899,17
Siirtovelat 977 697,44 1 420 566,25
Muut lyhytaikaiset velat 490 589,48 348 981,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25 039 090,85 25 832 703,63
Vieras pääoma yhteensä 292 876 037,19 283 131 025,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 419 709 756,58 400 274 558,00